Vi bruger Cookies!     

         
 X     
vejlemarineforeningReferat

Ekstraordinær generalforsamling

Lørdag den 12. marts 2016 kl. 1400

1. 

1. 1. Valg af ordstyrer

Formanden bød de fremmødte 15 medlemmer velkommen. Desuden var distriktsformand Preben Hedegaard inviteret og fremmødt med taleret jvfr. vedtægternes §32 stk 4, og formanden bød også distriktsformanden velkommen.

Simon Dyrset Holse blev opstillet som ordstyrer og blev valgt uden modkandidat.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Sekretær Simon Dyrset Holse orienterede om at der var udsendt indkaldelser til 46 medlemmer, hvoraf de 33 havde betalt indeværende års kontingent. Der var inden den ekstraordinære generalforsamling modtaget én indkaldelse retur med ubekendt adresse, og ét medlem havde forkert adresse i medlemskartoteket og modtog derfor indkaldelsen pr. mail indenfor tidsfristen.

Sekretæren kunne på bagrund af årets nu 2 generalforsamlinger ikke undlade at give udtryk for frustration over Post Danmarks troværdighed som postomdeler, f. eks. post der ikke omdeles og returpost som modtages retur 3 uger efter udsendelsen. 

Under dette punkt var der nogen diskussion om det påkrævede antal bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter, den på den ordinære generalforsamling valgte suppleants position, antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg og hvem der var udtrådt af bestyrelsen siden den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen fandt i enighed en mindelig ordning som fremgår af referatets øvrige punkter. 

Der var fremkommet to fuldmagter på opstilling til bestyrelsesvalget som blev godkendt. De er vedlagt referatet som bilag 1 og 2. 

Herefter blev dagsordenen godkendt af generalforsamlingen.

 

3. a) Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer

Efter den ordinære generalforsamling den 20. februar 2016 og det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde den 24. februar 2016 er Bent Stoustrup Christensen, Hans Randeris Nielsen og Michael Højer udtrådt af bestyrelsen. Den på den ordinære generalforsamling nyvalgte suppleant Finn Germansen er efterfølgende indtrådt i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem. Indtrådte suppleanter er normalt i foreningsbestyrelser på valg ved førstkommende generalforsamling og Finn Germansen er dermed på valg. Da der foreligger en tidligere generalforsamlingsbeslutning om at bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer skulle der derfor indvælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 

Der var også en ordveksling omkring Kay Duckardt Olsens lange sygefravær fra bestyrelsen, men der var enighed om at dette ikke kunne berettige en eventuel eksklusion af bestyrelsen som nogle var inde på. Der er intet i vedtægterne der omfatter en situation som denne og det vil derfor være urimeligt at foretage sig noget i den retning. Det må være bestyrelsesmedlemmets egen beslutning at forlade en bestyrelse. 

Hans Randeris Nielsen erklærede under pkt. 1 at han alligevel ikke ønskede at udtræde af bestyrelsen, men de blev efter en drøftelse enighed om at han for at forebygge yderligere forvirring kunne sætte sig selv på valg og herefter genopstille til valg som ordinært bestyrelsesmedlem. Desuden valgte Carl Brock og John Lund Nielsen at opstille til bestyrelsen. Hans Randeris Nielsen, Carl Brock og John Lund Nielsen blev valgt for 2 år på de 3 ledige pladser i bestyrelsen uden afstemning. 

Bestyrelsen opfordredes til at fremlægge forslag til klare lokalbestemmelser om bestyrelsens størrelse samt længerevarende fravær fra bestyrelsens møder.

 

3. b) Valg af bestyrelsessuppleanter 

Gennem en årrække er der kun valgt én suppleant til Vejle Marineforenings bestyrelse. Distriktsformanden påpegede at der skal vælges 2 bestyrelsessuppleanter, hvilket blev taget til efterretning af ordstyrer og den samlede generalforsamling.

Der var fra landsbestyrelsen fremkommet den kommentar inden denne ekstraordinære generalforsamling at såfremt ikke en valgt suppleant på den ordinære generalforsamling var opstillet eller valgt som ordinært bestyrelsesmedlem til en ekstraordinær generalforsamling ville denne valgte suppleant kunne genindtage sin plads som bestyrelsessuppleant efter denne ekstraordinære generalforsamling såfremt denne måtte ønske det. 

Den valgte bestyrelsessuppleant fra den ordinære generalforsamling, Finn Germansen, var blevet indkaldt til bestyrelsen som ordinært medlem efter at Bent Stoustrup Christensen, Hans Randeris Nielsen og Michael Højer var udtrådt på det konstituerende bestyrelsesmøde den 24. februar 2016. Finn Germansen var ikke tilstede på denne ekstraordinære generalforsamling, hverken i egen person eller ved fuldmagt, og forsamlingen besluttede enstemmigt at Finn Germansen kunne fortsætte som bestyrelsessuppleant og jævnfør ovenstående som 1. bestyrelsessuppleant. 

Efterfølgende blev Erik Christensen valgt som 2. bestyrelsessuppleant uden modkandidater. 

Bestyrelsessuppleanter vælges for højst ét år, så Finn Germansen og Erik Christensen er dermed på valg indtil næste ordinære generalforsamling. 

Det blev pointeret at bestyrelsessuppleanter kan indkaldes midlertidigt ved ordinære bestyrelsesmedlemmers midlertidige udtrædelse eller indtræde permanent ved ordinære bestyrelsesmedlemmers permanente udtrædelse af bestyrelsen. 

Bestyrelsen opfordredes til at fremlægge forslag til klare lokalbestemmelser om dette samt om antallet af bestyrelsessuppleanter til den kommende ordinære generalforsamling. 

Ved gennemgang af vedtægternes §30 stk. 1 kan det konstateres at der ikke er fastlagt et bestemt antal bestyrelsessuppleanter til en lokalbestyrelse. 

 

4. Eventuelt 

Distriktsformanden fremlagde et kort resumé af begivenhederne omkring distriktsmødet i distrikt VIII den 10. oktober 2015, det fælles distriktsmøde med distrikt VIII og distrikt IX den 11. november 2015, arbejdsgruppernes rapporter fra juli 2015 samt de seneste landsbestyrelsesmøder. Det handler om forslag til ændringer af landsvedtægter og landsforeningens struktur til det kommende sendemandsmøde. Han opfordrede bestyrelser og medlemmer til at deltage i debatten og opfordrede distriktets sendemænd til møde velforberedt op til sendemandsmøde for at tage de kommende beslutninger på bedst muligt grundlag. Den af distrikterne selv foreslåede sammenlægning af distrikt VIII og IX skal vedtages formelt på sendemandsmødet men ventes ikke at være problematisk. Distriktsformand Preben Hedegaard i distrikt VIII ønsker at trække sig for et forestående valg til distriktsformand for det nye fælles distrikt for at gøre sammenlægningen så smertefri som muligt, og den nuværende distriktsformand Carsten Brøner i distrikt IX er parat med en rundtur til lokalforeningerne for at informeret og debattere om de forslåede ændringer. Simon Dyrset Holse supplerede med baggrund i sin deltagelse i arbejdsgruppe 2 og den efterfølgende gruppe til opfølgning af disse forslag. 

Vejle Marineforening er klar med sendemændene Simon Dyrset Holse og Hans Randeris Nielsen til det kommende sendemandsmøde, og begge er desuden bestyrelsesmedlemmer. 

 

Herefter takkede formanden for at generalforsamlingens rolige og konstruktive forløb, og han takkede ligeledes for distriktsformandens deltagelse. 

Det nye konstituerende bestyrelsesmøde forventes afholdt efter påskeferien 2016.
Opdateret 26/03/2017

Besøg  
031932